આ દેશમાં આર્મી નથી | મીલીટરી વગરનો દેશ.

આર્મી એટલે શું? એ તમને સારી રીતે ખબર હસે, આર્મી એ એક દેશ નો મહત્વનો ભાગ કહેવામાં આવે છે.જે દેશ ની આર્મી ની સંખ્યા વધુ હોય તે દેશને સુપર પાવર…