આ પ્રશ્ન તમારા માથી ઘણા માટે જરૂરી હસે.જો તમે ફળવાના શોખીન હસો તો, તમે સોલો ટ્રાવેલ વિષે અવાર નવાર સાંભર્યું પણ હસે. સોલો ટ્રાવેલ ઍટલે શું? કોઈ પણ સાથી વગર...