દુબઈનું નામ આવતાની સાથે જ તમને ત્યાના સુંદર સમુંદર કિનારાના બીચ મગજમાં આવસે અથવા ત્યાં ની જે અમીર અરબ ની જીવન શ્રેણી નજરે ચડશે. તમને દુબઈ નો પ્રવાસ ત્યાની જીવન...